Medlemsinformasjon i forbindelse med årsmøtet 2021

På grunn av smittesituasjonen knyttet til Covid- 19 har styret vært nødt til å vurdere hvorvidt vi kan avholde årsmøte på vanlig måte med fysisk oppmøte.

Vi har søkt råd der dette har vært naturlig, og alle tilbakemeldinger var klare: Under de rådende omstendigheter er det i skrivende stund ikke tilrådelig, lovlig eller praktisk mulig med en slik samling. Selv om vi vet at det historisk bare kommer 20-40 medlemmer på våre årsmøter, må vi ta høyde for at det kommer flere og vi har jo nesten 400 medlemmer. Mange av disse er i risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom.

Styret har derfor i samråd med valgkomiteen og revisorer besluttet at årsmøtet ikke kan avholdes på vanlig måte i 2021 med fysisk oppmøte. Årsmøtet blir derfor denne gang avholdt på papir med avstemming på stemmeseddel som vil ligge bakerst i heftet som vil bli sendt ut.

På grunn av at årsmøtet nå må avholdes på denne måten vil det ikke være anledning til å behandle innkomne saker. Det vil derfor heller ikke være mulig å behandle forslag som innebærer endring av vedtekter eller havnereglement. Dette fordi det ikke vil være praktisk mulig med gode diskusjoner. Denne måten å avholde årsmøtet på er tilsvarende den de fleste borettslag avholdt sine generalforsamlinger på i 2020. Årsmøtepapirer med stemmeseddel samt frist for innlevering av stemmeseddel vil bli sendt ut til alle medlemmer i posten.

Mvh Styret.

Opptak av båter og vinteropplag

Det nærmer seg høst, og opptak av båt. Vi har de siste årene hatt stor pågang av medlemmer som ønsker vinteropplag av båter i havna.

Grunnet begrenset kapasitet er styret derfor avhengig av å planlegge plassering av båter nøye. Alle som ønsker å plassere båten på foreningens område i vinter må derfor skrive seg på liste som henger på oppslagstavlen. Tilsvarende gjelder også for de som ønsker å benytte seg av tilbudet om felles heising.

Frist for påmelding er satt til 15. september. De som ikke skriver seg på listen, kan ikke påregne å få opplag i havna.

For de som ikke skal benytte seg av tilbudet med fellesheising, men bruker henger etc, vil det være organiserte dager hvor havnesjef/styret er tilstede for å koordinere plassering. Det vil på disse dagene også være sjåfør på traktor for de som ønsker å benytte denne. N.B. Det vil ikke være mulig å plassere båter for vinteropplag i havna på andre datoer. Dette gjelder alle, også de som av ulike årsaker velger å heise båten for vinteropplag i havna utenom fellesheisingen. Dette av planleggingsmessige hensyn, slik at vi sikrer at flest mulig kan få plass til båten sin i vinteropplag i havna.

Her er oversikt over de dager vi er til stede for å koordinere plassering av båter.

Tir 15/9 kl. 18:00- 20:00

Lør 19/9 kl. 10:00-14:00

Tir 22/9 kl. 18:00-20:00

Tir 29/9 kl. 18:00-20:00

Tir 06/10 kl. 18:00-20:00

Lør 10/10 kl. 10:00-14:00.

Dato for fellesheising ser ut til å bli, med forbehold, lørdag 3. oktober.

Havnesjefen

Corona og smittevern

Corona og smittevern

HENVISER TIL HELSEDIREKTORATET TILTAK

Regjeringen har i forbindelse med Corona-pandemien
gitt veiledning og restriksjoner i forbindelse med
samlinger.

I forbindelse med gitte tiltak har Vikodden
Båteierforening fattet følgende vedtak:
-Klubbhuset med tilhørende fasiliteter slik som wc og
sanitæranlegg stenges ned inntil videre.
-Det er ikke ønskelig med ansamlinger på
havneområdet eller terrasse utover 5 stk.
-Alle brukere av området forplikter seg til å etterleve de
anbefalinger og tiltak gitt av Helsemyndigheter og
Kommuneoverlegen i Gjøvik.


Varigheten av stengning, vil følgelig være så lenge som
Regjeringen pålegger.

Merking av båt i vinterlagring.

Styret minner om at båter i opplag skal merkes synlig med eiers navn og
telefonnummer.
Ref havnereglementet §2

Det er mange som ennå ikke har gjort dette. Vi minner derfor at gebyr
for manglende merking er av årsmøtet satt til kr. 500.-