Søknad

Om medlemskap innvilges, forplikter søkeren å sette seg inn i, og rette seg etter foreningens vedtekter, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.  Kontingent og avgifter skal være betalt før medlemskap innvilges og båtplass tildeles. Båten hviler som pant for gjeld av enhver art som søkeren måtte komme i til foreningen. Styret gis herved fullmakt til at båten kan selges for dekning av slik gjeld. Søkeren forplikter seg til å holde foreningens område i akt og ære og ikke la sin båt forfalle og/eller bli liggende igjen på opplagsplass, synke eller på annen måte volde foreningen ulempe. Overholdes ikke disse regler, og det ikke tas hensyn til advarsler, opphører medlemskapet. Hvis båten selges skal styret ved havnesjefen straks underrettes skriftlig og selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes fra båtplassen og havneområdet.